Dalatpet 77 Bis , đường 3 tháng 2, Phường 4 , Thành Phố Đà Lạt

Dalatpet 77 Bis , đường 3 tháng 2, Phường 4 , Thành Phố Đà Lạt